སྙན་ཞུའི་འགེངས་ཤོག Application Form

If you would like to be added to our WeChat group, feel free to provide your WeChat ID here.
Max. 40 words. མང་མཐར་ཚེག་ཁྱིམ་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ།
Max. 350 words. མང་མཐར་ཚེག་ཁྱིམ་ ༣༥༠ ལས་མ་བརྒལ་བ།
Please upload your CV (pdf format only, no longer than 2 pages) here. Note that your CV must show that the author holds an MA and is less than six years past her/his PhD. If the author does not hold an MA, s/he must seek an additional letter of recommendation. In this case, the CV and the recommendation letter should be combined into a single pdf file. The file size should not exceed 2 MB. རྩོམ་པ་པོ་སོ་སོའི་ངོ་སྤྲོད་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤོག་ངོས་གཉིས་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ PDF རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་དྲ་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ཡར་འབུལ་བྱེད་དགོས། འདིར་ངེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ནང་ལ་རྩོམ་པ་པོས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའམ་ (MA) འབུམ་རམས་པའི་ (PhD) མཚན་གནས་ཐོབ་ནས་ལོ་ངོ་དྲུག་ལས་བརྒལ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས། གལ་ཏེ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་མཚན་གནས་ཐོབ་མེད་ཚེ། བགློ་གླེང་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཚོགས་བཅར་བྱེད་པར་རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་ཆ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་དགོས་ལ། རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་ཆ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་དང་ལྷན་སྦྱར་གྱིས་འདི་གར་མཉམ་འབུལ་ཞུ་དགོས། དེ་ཡང་དྲ་ངོས་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་ཤོང་ཚད་2 MB ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་དགོས།
%d bloggers like this: